Darbo grupės, komisijos

 

     METODINĖ GRUPĖ – organizuoja ir koordinuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos metodinę veiklą, skatina pedagogus svarbiausiems tikslams numatyti, uždaviniams spręsti. Siekia efektyvios pedagogų veiklos, tobulina pedagogų profesines kompetencijas. Metodinė grupė nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato veiklos perspektyvas, veiklos prioritetus, bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis. Lopšelio-darželio metodinės grupės veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Bačiulienė.

       Metodinės grupės pirmininkė – Vaiva Balčėtienė, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.
       Narės: Jūratė Palilionienė – auklėtoja, vyresn.aukl.k.k;
                    Nijolė Dovidavičienė – auklėtoja, vyresn.aukl.k.k;
                    Jolanta Subatienė – auklėtoja, vyresn.aukl.k.k;
                    Violeta Gasparkienė – auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresn.aukl.k.k.

     VAIKO GEROVĖS KOMISIJA organizuoja, koordinuoja ir vykdo prevencinę veiklą ikimokyklinio ugdymo mokykloje, nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) sunkumų priežastis, analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų  taikymo.

       Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Roma Bačiulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
         Sekretorė – Sigita Gedyminienė, logopedė, vyresn.log.k.k.
         Narės: Dalia Leonarda Sutkuvienė, logopedė, logopedo eksperto k.k.;
                    Rita Kuzmaitė, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.;
                    Ramutė Sokolova, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.;
                    Violeta Gasparkienė, auklėtoja, vyresn.aukl.k.k.;
                    Dalė Kiaunienė, vyr.slaugytoja.

     MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJAteikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo. Suteikia mokytojams pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją.

Roma Bačiulienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,komisijos pirmininkė;
Aušra Gabrėnienė –- Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Vaiva Balčėtienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Irma Aukštikalnienė – tėvų atstovė;
Rasa Mauzienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė;
Jūratė Raukštienė – tėvų atstovė;
Aušrinė Rimkevičienė - vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja. 


     VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJAorganizuoja, skelbia, parenka ir atlieka pirkimą, rengia pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikia juos tiekėjams. Atlieka visus kitus veiksmus.

       Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė – Dainora Bulderienė, ūkvedė.
       Narės: Rima Gaigalaitė – buhalterė;
                    Danutė Siminkevičienė – sandėlininkė;
                    Dalė Kiaunienė – vyr.slaugytoja.

`