Veiklos kryptys

Veiklos kryptys


      Lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos kryptys - visapusiškas vaikų ugdymas, sudarant palankias sąlygas vaiko individualybei reikštis, tobulėti ir siekti sėkmingos mokyklinės brandos.

Pagrindinė vaikų veikla – žaidimas.

Pagrindinės veiklos sritys – ankstyvasis, ikimokyklinis, priešmokyklinis ir specialusis ugdymas.

     Vaikų ugdymas vykdomas, plėtojant šias kompetencijas:

 • socialinė kompetencija;
 • sveikatos saugojimo kompetencija;
 • pažinimo kompetencija;
 • komunikavimo kompetencija;
 • meninė kompetencija.

 Lopšelio-darželio formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas

 • Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. - Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2015.    
 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014. - Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014.   
 • Ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programa ir metodinės rekomendacijos – Vilnius; VšĮ „Fotoreporterių gildija“, 2003.
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2002.
 • Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas. Metodinės rekomendacijos. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2004.
 • Priešmokyklinio ugdymo(si) standartai. - Vilnius: švietimo aprūpinimo centras, 2003.
 • Vaikų brandumo mokyklai rodikliai. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2001.
 • Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis amžius. - Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2004.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa. – Vilnius: Leidybos centras, 1997.
 • Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. – Vilnius, 2000.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, įgyvendinimo rekomendacijos. – Vilnius, 2006.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. – Presvika, 2007.
 • Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. – Presvika, 2008.


Lopšelio-darželio šiuolaikinį ugdymą reglamentuoja strateginiai Lietuvos ir regioniniai dokumentai.


Muzika, kūno kultūra


 

                                                                                                                                             PATVIRTINTA 
                                                                                                                                                             Lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus                                                                                                                                                              2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.V-35 

  2017-2018 m. m.                                      Muzika ir kūno kultūra                                                         

PIrmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

5 - Muzika

9.05 – 9.30

6 - Muzika

8.55 – 9.20

7 - Muzika

9.00 – 9.25

5 -  Muzika

9.00 – 9.25

4 - Muzika

9.00 – 9.25

9 – Muzika

9.35 – 9.55

9 – Muzika

9.25 – 9.45

3– Muzika

9.30 – 9.50

7 - Muzika

9.30 – 9.55

8 – Muzika

9.30 – 9.50

1- Muzika

10.00 – 10.20

8– Muzika

9.50 – 10.10

11 – K. kultūra

9.55 – 10.20

2- Muzika

10.00 – 10.20

6 – K. kultūra

9.55 – 10.20

Krepšinis

10.30 – 11.15

10 – K. kultūra

10.15 – 10.40

Choreografija

10.30-11.05

  Krepšinis

10.30 – 11.15

 Choreografija

10.30-11.05

 

4 - Muzika

10.45 – 11.10

 

 

 

10 – Muzika

11.45 – 12.10

11 – Muzika

11.45 – 12.10

10– Muzika

11.45 – 12.10

6– Muzika

11.45– 12.10

11 – Muzika

11.45 – 12.10

 

 

 

 

 

11 – K. kultūra

15.00 – 15.25

5 – K. kultūra

15.00 – 15.25

4 – K. kultūra

15.00– 15.25

8 – K. kultūra

15.05 – 15.25

10 – K. kultūra

15.00 – 15.25

4 – K. kultūra

15.30 – 15.55

7 – K. kultūra

15.30 – 15.55

6 – K. kultūra

15.30 – 15.55

9– K. kultūra

15.30 – 15.50

5 – K. kultūra

15.30 – 15.55

8 – K. kultūra

16.05 – 16.25

3 – K. kultūra

16.05 – 16.25

9 – K. kultūra

16.00 – 16.20

1– K. kultūra

16.00 – 16.25

7 – K. kultūra

16.05 – 16.30

 

 

2 – K. kultūra

16.25 – 16.45

Anglų k.-2 pogr.

15.00 – 16.30

 

Rytinė mankšta

10-11 gr. – 8.05

8-9 gr. - 8.20

4-6 gr.– 8.05

5-7 gr. – 8.20

10-11 gr. – 8.05

4-6 gr. – 8.20

4-6 gr.– 8.05

8-9 gr. - 8.20

10-11 gr. – 8.05

5-7 gr. – 8.20

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 PATVIRTINTA 
                                                                                                                                                                  Lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus                                                                                                                                                                   2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-18                                                                                                                                                      

  2016-2017 m. m.                         Muzika ir kūno kultūra                                                   

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  6 - Muzika

9.05 – 9.25

  8 - Muzika

8.55 – 9.20

  4 - Muzika

9.00 – 9.20

    5 -  Muzika

9.00 – 9.20

 7 - Muzika

9.05 – 9.25

  9 – K. kultūra

9.30 – 9.55

  7 – Muzika

9.25 – 9.45

 10 – K. kultūra

9.25 – 9.50

Krepšinis

9.30 – 10.15

 4 – Muzika

9.30 – 9.50

  2 - Muzika

10.00 – 10.20

  1– Muzika

9.50 – 10.10

 8 – K. kultūra

9.55 – 10.20

  7 – K. kultūra

10.20 – 10.40

 3– Muzika

9.55 – 10.15

Krepšinis

10.30 – 11.15

  11 – K. kultūra

10.15 – 10.40

 9 – Muzika

10.25 – 10.50

  8 - Muzika

10.45– 11.10

 6 – Muzika

10.20– 10.40

 

    5 - Muzika

10.45 – 11.05       

Choreografija

11.10 – 11.40

 

Choreografija

11.10– 11.40

    11 – Muzika

11.45 – 12.10

   10 – Muzika

11.45 – 12.10

  11– Muzika

11.45 – 12.10

   10 – Muzika

11.45– 12.10

   9 – Muzika

11.45 – 12.10

 

 

 

 

 

  10 – K. kultūra

15.00 – 15.25

 9 – K. kultūra

15.00 – 15.25

 7 – K. kultūra

15.05– 15.25

 4 – K. kultūra

15.00 – 15.25

 11 – K. kultūra

15.00 – 15.25

  5 – K. kultūra

15.30 – 15.50

 4 – K. kultūra

15.30 – 15.50

 5 – K. kultūra

15.30 – 15.50

 6– K. kultūra

15.30 – 15.50

 8 – K. kultūra

15.30 – 15.55

  1 – K. kultūra

16.05 – 16.25

 6 – K. kultūra

16.10 – 16.30

 3 – K. kultūra

16.05 – 16.25

Anglų k.-2 pogr.

15.00 – 16.30

 2 – K. kultūra

16.05 – 16.25

                                                                                       Rytinė mankšta

10 – 11 gr. – 8.05

5-7 gr. - 8.20

8 – 9 gr.– 8.05

4-6 gr. – 8.20

10 – 11 gr. – 8.05

8-9 gr. – 8.20

8 – 9 gr.– 8.05

5-7 gr. - 8.20

10 – 11 gr. – 8.05

4-6 gr. – 8.20

                                                                                                                                

 


Ankstyvasis ugdymas


      Ankstyvasis ugdymas teikiamas vaikui ir skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 1 iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų labai sparti, intensyvi, netolygi, todėl tėvai ir pedagogai turi gerai išmanyti vaiko vystimosi dėsningumus, kad gebėtų mažyliui sudaryti optimalias ugdymo(si) sąlygas ir patenkintų svarbiausius vaiko poreikius: emocinius, pažinimo, žaidimo ir judėjimo.

Ankstyvojo amžiaus grupės tikslas – šeimos ir pedagogų bendromis pastangomis garantuoti ugdytiniui kokybišką globą ir ugdymą, atkreipti dėmesį į svarbiausius vaiko poreikius, ugdyti kiekvieno vaiko asmenybę, skatinant bendravimą, savarankiškumą.

Lopšelinio amžiaus vaikų grupės komplektuojamos pagal amžių: nuo 1 - 2 metų  ir 2 - 3 metų
Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 10 vaikų ir 15 vaikų.
Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas.


Ikimokyklinis ugdymas


      Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 6 metų. Ugdymo procesas orientuotas į visuminį vaiko ugdymą. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas, tai natūrali vaiko būsena. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos centruose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

Ikimokyklinio amžiaus grupės tikslas – modernizuoti ugdymo turinį, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, puoselėti vaiko galias, lemiančias jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę.

Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 20
Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas.


Priešmokyklinis ugdymas


      Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu, ir jei tokį ugdymą rekomenduoja Panevėžio pedagoginė - psichologinė tarnyba.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrus grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, prieš programos įgyvendinimo pradžią, parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

Priešmokyklinio amžiaus grupės tikslas – užtikrinant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

Vaikas, kuris priešmokyklinės ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

Minimalus vaikų skaičius grupėje – 18, maksimalus – 20 vaikų.
Vaikų skaičių grupėje nustato steigėjas.

 

ATOSTOGŲ GRAFIKAS 2016 - 2017 m.m.

Priešmokyklinės grupės ugdytiniams skiriamos rudens, žiemos, pavasario, vasaros atostogos.

Vaikų atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros 2017-05-31 2017-08-31


10 dienų papildomų atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2016-10-28 2016-10-28 (1 d.)
2017-02-13 2017-02-17 (4 d.)
2017-03-13 2017-03-17 (5 d.)

 

Per atostogas įstaigos lankymas vaikams neprivalomas, praleistas laikotarpis įskaitomas.


Specialusis ugdymas


      Specialusis ugdymas teikiamas specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kurių galimybės ugdytis yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. Atsižvelgiant į sutrikimą ir jo laipsnį, vaikai ugdomi pagal bendrą amžiaus grupės programą, individualizuojant ugdymą, sudarant individualią ugdymo programą, tenkinančią bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos, savitarnos ugdymo(si) poreikį. Stengiamasi atliepti tėvų lūkesčius, palengvinti jų vaikų integraciją į visuomenę. Logopedai individualių veiklų metu lavina vaikų kalbą, skatina pažinimo procesų lavėjimą, konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus) ir pedagogus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.

Specialiojo ugdymo tikslas – padėti kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymo(si) sunkumus, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.

Informaciją specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimais teikia logopedai, lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija, Panevėžio pedagoginė psichologinė tarnyba.

Stiprinant specialiosios pedagoginės pagalbos veiksmingumą, Vaiko gerovės komisijos nariai atlieka vaiko pradinį vertinimą dėl specialiųjų ugdymo(si) poreikių: kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus. Teikia rekomendacijas, konsultuoja tėvus, pedagogus dėl vaikų specifinių, psichologinių problemų: elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos ugdymo įstaigoje.

Logopedai, pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį, dirba specialiojo ugdymo kabinete.


Projektinė veikla


      Ugdymo procese diegiamos naujovės vadovaujantis ugdymo programomis, naujomis metodinėmis rekomendacijomis. Jos derinamos tarpusavyje, pritaikomos prie įstaigos kaitos ugdomųjų momentų, šeimos poreikių. Pedagogai dirba komandomis, rengia projektus, kurie skatina kurti šiuolaikiškas ugdymo sąlygas, tobulinti ugdymo procesą.

Vykdomi projektai

 • Grupių vaikų ir suaugusiųjų teatrai integruojant sveikatinimo, neigiamų socialinių veiksnių, patyčių prevenciją;
 • Vasaris – sveikatos mėnuo;
 • Atvirų durų savaitėlė;
 • Žemės diena;
 • Saugūs ir sveiki mokykloje.

      Nuo 2003 m. priešmokyklinių grupių vaikai dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. 2005 m. sausio mėnesį įstojome į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, dalyvavome projekte „Sveika mokykla“. 2006 m. sausio mėn. lopšelis-darželis įstojo į respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“. Dalyvavome projekte „Dantukas ir draugai", „Įveikiame kartu“.


`